Akademia Aktywności 60+

Program dedykowany jest osobom po 60 roku życia a jej głównym celem jest aktywizacja psychofizyczna seniorów oraz ich rozwój poznawczy.
Efektem działań ma być poprawa jakości i poziomu życia seniorów w regionie, godne starzenia się i przedłużenie okresu aktywnej starości. Zadanie zakłada zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjnej, kulturalnej oraz oferty zajęć sportowo – ruchowych dla seniorów. Program uwzględnienia charakterystykę grupy wiekowej – zasoby, możliwości, potrzeby, ograniczenia i polega na organizacji i zapewnieniu dostępu do indywidualnie opracowanych oraz dostosowanych do potrzeb i możliwości seniorów zajęć:
– edukacyjnych: nauka j. obcego, warsztaty (fotograficzne, komputerowe, grupowe i indywidualne zajęcia treningu pamięci, terapia zajęciowa),
– sportowo ruchowych: grupowych zajęć sportowo – ruchowych, zajęć na basenie,
– kulturalno – edukacyjne – warsztaty edukacyjne filmowo – dyskusyjne, historia sztuki, wyjścia kulturalne.

Projekt zapobiega wycofywaniu się z życia społecznego seniorów na skutek pogarszania się ich stanu psychofizycznego, rezygnacji z kontaktów międzyludzkich, braku aktywności fizycznej i intelektualnej, obniżenia nastroju, poziomu samoakceptacji i braku odpowiedniej oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu dostosowanej do potrzeb i możliwości oraz uwzględniającej stan zdrowia i status materialny seniorów.

Rekrutacja na 2015 rok została już niestety zamknięta

Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020