Projekt zakłada zwiększenie dostępności i poprawę jakości oraz różnorodności oferty usług społecznych dla seniorów z zakresu: usprawniania, sportu, aktywizacji, rozwoju kompetencji osobistych, usług opiekuńczych, edukacyjnych, turystycznych, z zakresu profilaktyki zdrowia. W rezultacie poprawie ulegnie jakość i poziom funkcjonowania społecznego seniorów dla godnego starzenia się, przedłużenia okresu aktywnej starości, utrzymania i w miarę możliwości poprawy samodzielności w życiu codziennym.

Projekt zapewnia usługi i działania aktywizujące na rzecz osób starszych sprawnych w pełni samodzielnych lub zależnych w niewielkim stopniu, z drugiej strony te same, lecz odpowiednio zmodyfikowane działania i usługi skierowane są do grupy osób o ograniczonej sprawności ruchowej i poznawczej – osób przebywających w domach, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania zawarte w ofercie mają charakter profilaktyczny w stosunku do procesu marginalizacji i wykluczenia osób starszych – szczególnie osób o ograniczonej samodzielności.
Projekt odpowiada na problem, jakim jest systematyczny wzrost zapotrzebowania na usługi społeczne oraz ich niewystarczająca dostępność oraz brak dostosowania do specyficznych potrzeb tej grupy odbiorców.

Szczegółowe informacje i zapisy:
WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571 Poznań , pok. nr 19 tel 61 852 92 99

Zadanie finansowane z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.