„Społeczność 6.0. Równe szanse – nowe możliwości. Edycja 2017” to wielodyscyplinarny program służący rozszerzeniu dostępności, rozwojowi oraz wzrostowi różnorodności oferty usług społecznych dla seniorów. W programie oferowane są usługi w zakresie:

– usprawniania ruchowego oraz sportu i rekreacji,
– profilaktyki zaburzeń poznawczych,
– usprawniania funkcji poznawczych,
– aktywizacji poznawczej,
– rozwoju kompetencji osobistych,
– usprawniania funkcjonalnego i poznawczego dla osób z chorobami otępiennymi,
– świadczeń opiekuńczych edukacyjno – instruktażowych,
– edukacji, kultury i sztuki,
– zagospodarowania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań.

Celem programu jest poprawa jakości, poziomu życia i funkcjonowania społecznego seniorów dla godnego starzenia i przedłużenia okresu aktywnej starości poprzez aktywność społeczną oraz zachowanie samodzielności w życiu codziennym. Projekt zapewnia także usługi domowe.
Działania zawarte w ofercie mają charakter profilaktyczny w stosunku do procesu marginalizacji i wykluczenia osób starszych – szczególnie osób o ograniczonej samodzielności. Przed rozpoczęciem realizacji projektu i na jego zakończenie u uczestników prowadzona jest  ocena psychologiczna i fizjoterapeutyczna stanu funkcjonalnego i psychofizycznego

Szczegółowe informacje i zapisy:
WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571  Poznań , pok. nr 19 tel 61 852 92 99

Zadanie finansowane z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej