Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Hospicjum Domowe

Centrum Wsparcia Opiekunów - Lepsza gmina Czerwonak


Wartość projektu: 1 338 647,92 zł
Wartość dofinansowania: 1 271 715,52 zł

Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Czerwonak” jako Lider projektu wraz Partnerami projektu Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A.Gawrońska Sp.j. oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe w okresie 07.2018 – 06.2020 będzie realizować projekt pn. „Lepsza gmina dla seniorów – kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Czerwonak”.

Projekt będzie realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych realizowanych dla 162 niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców Gminy Czerwonak, poprzez redukcję barier i braków związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych i udzielenie poprzez Centrum Wsparcia Osób Starszych fachowego wsparcia dla ich 100 opiekunów faktycznych.

Centrum Wsparcia Osób Starszych i ich Opiekunów Faktycznych będzie zlokalizowane w Owińskach przy ul. Poznańskiej 15 (w sąsiedztwie Centrum Ogrodniczego Prima Flora).

Udział w projekcie mogą wziąć osoby wyłącznie niesamodzielne tj. osoby, które ze względu na podeszły wiek (kobiety 60+; mężczyźni 65+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i z tego tytułu wymagającą opieki lub wsparcia opiekunów faktycznych.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą do projektu niesamodzielne osoby starsze zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie poprzez spełnianie dodatkowo jednej z poniższych przesłanek:

 1. dochód nie przekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej);
 2. orzeczona niepełnosprawność;
 3. długotrwała lub ciężka choroba (art. 7 ww. ustawy o pomocy społecznej).

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w projekcie będzie następowało poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej. W momencie otrzymania deklaracji zostanie nawiązany kontakt przez Koordynatora ds. Rekrutacji w celu weryfikacji danych i określenia statusu uczestnictwa w Projekcie oraz dla umówienia spotkania z Asystentem osoby starszej, którego celem jest przeprowadzenie wywiadu stanowiącego podstawę do opracowania Indywidualnego Planu Pomocy i przydzielenia jednego z czterech oferowanych pakietów wsparcia. W oparciu o ww. dokument zawarty zostanie Kontrakt na realizację wsparcia w projekcie.

Pakiety oferowanego wsparcia dla 162 niesamodzielnych osób starszych:

PAKIET 1

W skład pakietu wchodzą jednocześnie:

 • usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez łącznie 10 miesięcy (2 edycje), w ilości średnio 2 godzin dziennie dla jednej osoby tj. od 1,5 godziny do 2,5 godzin zgodnie z przygotowanym i zaakceptowanym przez osobę niesamodzielną Indywidualnym Planem Pomocy, na bieżąco uaktualnianym i dopasowywanym do potrzeb (również w zakresie ilości przydzielonych godzin) przez Asystenta osoby starszej,
  usługi teleopieki w formie Bransoletki Życia monitorującej stan zdrowia seniorów – całodobowy monitoring przez 7 dni w tygodniu,
  usługi świadczone w ramach Centrum Wsparcia Osób Starszych – 8h dziennie przez 5 dni w tygodniu:
  – usługi za zakresu fizjoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej),
  – wsparcie psychologiczne,
  – usługi opiekuńcze świadczone w różnorodnym zakresem odpowiadające potrzebom osób niesamodzielnych w wieku senioralnym,
  – w uzasadnionych przypadkach usługi realizowane m.in. w miejscu zamieszkania zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

PAKIET 2

W skład pakietu wchodzą jednocześnie:

 • usługi świadczone w Mieszkaniu Wspomaganym przez łącznie 7 dni dla jednej osoby:
  – min. 4 godzinna usługa świadczona przez Opiekuna osoby starszej,
  – poradnictwo specjalistyczne,
  – treningi/zabiegi dostosowane do indywidualnych potrzeb osób starszych,
  – całodzienne wyżywienie i bezpłatny transport, usługi świadczone w ramach Centrum Wsparcia Osób Starszych – 8h dziennie przez 5 dni w tygodniu:
  – usługi za zakresu fizjoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej),
  – wsparcie psychologiczne,
  – usługi opiekuńcze świadczone w różnorodnym zakresem odpowiadające potrzebom osób niesamodzielnych w wieku senioralnym
  – w uzasadnionych przypadkach usługi realizowane m.in. w miejscu zamieszkania zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

PAKIET 3

W skład pakietu wchodzą jednocześnie:

 • usługi świadczone w ramach Klubu Seniora przez 10m-cy/grupę (2 spotkania w miesiącu po 8h)
  – wsparcie w formie usług opiekuńczo-aktywizacyjno-integracyjnych, świadczonych przez Opiekuna Klubu Seniora, poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem technik terapii zajęciowej, w tym: arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii,
  – wsparcie w formie usług usprawniania psycho-fizycznego świadczonych przez fizjoterapeutę oraz psychologa,
  – zapewniony dojazd i wyżywienie,
  – wydarzenia kulturalne (wyjazd do kina, teatru, na koncert).
 • usługi świadczone w ramach Centrum Wsparcia Osób Starszych – 8h dziennie przez 5 dni w tygodniu:
  – usługi za zakresu fizjoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej),
  – wsparcie psychologiczne,
  – usługi opiekuńcze świadczone w różnorodnym zakresem odpowiadające potrzebom osób niesamodzielnych w wieku senioralnym,
  – w uzasadnionych przypadkach usługi realizowane m.in. w miejscu zamieszkania zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

PAKIET 4

W skład pakietu wchodzą jednocześnie:

 • usługi świadczone w ramach Centrum Wsparcia Osób Starszych – 8h dziennie przez 5 dni w tygodniu:
  – usługi za zakresu fizjoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej),
  – wsparcie psychologiczne,
  – usługi opiekuńcze świadczone w różnorodnym zakresem odpowiadające potrzebom osób niesamodzielnych w wieku senioralnym
  – w uzasadnionych przypadkach usługi realizowane m.in. w miejscu zamieszkania zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. 

W ramach projektu wsparcie otrzyma również 100 opiekunów faktycznych zrekrutowanych niesamodzielnych osób starszych. Na podstawie opracowanego Indywidualnego Planu Pomocy opiekunowie faktyczni otrzymają wsparcie w postaci:

 • Centrum Wsparcia Opiekunów oferujące:
  – dokształcanie, w tym szkolenia/warsztaty wspomagające opiekę nad niesamodzielnym seniorem,
  – poradnictwo psychologiczne,
  – poradnictwo społeczno-socjalne.
 • Mieszkania Wspomagane tj. miejsca oferujące usługi dla osób niesamodzielnych, będących jednocześnie usługą “wytchnieniową” dla opiekunów faktycznych,
 • rehabilitacji/usprawniania dla osób niesamodzielnych, pozwalających na zwiększenie ich samodzielności i tym samym usprawnienie/ ograniczenie zakresu opieki sprawowanej przez opiekunów faktycznych.

Wszystkie ww. usługi będą świadczone nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Czerwonak.


Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania

Szczegółowe informacje i zapisy:

WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571 Poznań,
rejestracja tel. 512 041 868
Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia