Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu
ul. Bednarska 4, 60-571 Poznań

Informacje o projekcie:

DDOM utworzony został w ramach Projektu: „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej Miasta Poznania i gminy Czerwonak dla niesamodzielnych osób starszych” nr RPWP.07.02.02-30-0031/18; Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 ;Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe realizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” oraz partnera projektu Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-doradcza Sp.j.

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób, które z powodu choroby lub innych przyczyn są niesamodzielne i wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.

W DDOM zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Pod opieką DDOM jednocześnie będzie przebywać maksymalnie 25 pacjentów.

Personel DDOM składa się z:

 • Lekarza geriatry
 • Lekarza rehabilitacji medycznej
 • Pielęgniarek
 • Fizjoterapeutów
 • Psychologa
 • Terapeuty zajęciowego
 • Opiekunów medycznych

W ramach DDOM będzie zagwarantowany transport oraz wyżywienie dla pacjentów.

Uczestnicy DDOM w Poznaniu:

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych, mieszkańców miasta Poznania i gminy Czerwonak, w szczególności do osób powyżej 60 roku życia, w pierwszej kolejności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w obszarze włączenia społecznego.

Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów:

Ze świadczeń będą mogli również skorzystać Opiekunowie faktyczni pacjentów będących pod opieką w DDOM w zakresie edukacji i wsparcia psychologicznego.

Rekrutacja:

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie następowała poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W momencie otrzymania zgłoszenia zostanie nawiązany kontakt przez Koordynatora ds. Rekrutacji w celu weryfikacji danych i określenia statusu uczestnictwa w Projekcie oraz dla umówienia spotkania z Asystentem osoby starszej.

Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne na naszej stronie (patrz poniżej).

Do DDOM mogą być przyjęci pacjenci:

 • bezpośrednio po przebytej hospitalizacji (skierowanie – lekarzy wypisujący ze szpitala);
 • u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie (weryfikacja: skierowanie Lekarza pierwszego kontaktu);
 • którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego; (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala; skierowanie lekarz pierwszego kontaktu).

Cele projektu:

 • Podniesienie poziomu dostępu do spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, zdrowotnych i opiekuńczych dla 230 osób
 • Rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi;
 • Poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych;
 • Zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych;
 • Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych.

Wszystkie ww. usługi będą świadczone nieodpłatnie dla mieszkańców miasta Poznania i gminy Czerwonak.

Aby skorzystać ze świadczeń w ramach DDOM należy:

1. Zapoznać się z:

Regulaminem rekrutacji do Dziennego Domu Opieki Medycznej
- Regulaminem Organizacyjnym wraz z załącznikami
- Zał. 1 Wykaz pomieszczeń
- Zał. 2 Wykaz świadczeń rehabilitacyjnych
- Zał. 3 Wykaz podstawowych badań

2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:

- Formularz zgłoszeniowy
- Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu
- Skierowanie do DDOM
- Kartę oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel
Skierowanie wraz z kartą oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
- Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
- Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
- Oświadczenie i zobowiązanie Rodziny/Opiekuna do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu

3. Dostarczyć zgromadzone dokumenty do biura projektu z siedzibą w Poznaniu 60-571, ul. Bednarska 4.

Szczegółowe informacje i zapisy:

WSWOP „Hospicjum Domowe”
ul. Bednarska 4
60-571 Poznań
tel.: 572 975 002
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia