Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH DDOM; Mieszkania Wspomaganego oraz Usług Opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Informujemy, iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja dobiegła końca z dniem 31.05.2023 r. w związku z czym, zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu. Obecnie, w okresie trwałości projektu, świadczymy powiązane z nim usługi na zasadach podanych w poniższym informatorze.

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) powstał w ramach projektu "Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej Miasta Poznania i Gminy Czerwonak dla niesamodzielnych osób starszych" Nr RPWP.07.02.02-30-0031/18, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja: Poznań, ul. Bednarska 4

W okresie od 01.07.2019 r. do 31.05.2023 r. DDOM prowadzony był w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu realizacji projektu w okresie jego trwałości świadczenia DDOM są oferowane odpłatnie, po cenie ustalanej indywidualnie zależnie od potrzeb pacjenta i liczby osób uczestniczących w tym samym czasie z DDOM. Cena usługi zostaje skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu DDOM marży zysku.

DDOM oferuje również skorzystanie z Całościowej Oceny Geriatrycznej (COG), która stanowi interdyscyplinarny proces diagnostyczny prowadzony przez lekarza w celu identyfikacji problemów zdrowotnych i opiekuńczych, optymalizacji leczenia i planowania opieki, poprawy funkcjonowania oraz jakości życia pacjenta. Pozwala ocenić stan zdrowia w aspekcie wielochorobowości i wielolekowości, ocenić funkcje poznawcze i ustalić możliwość samodzielnej egzystencji. W przypadkach wskazanych przez lekarza geriatrę możliwe jest późniejsze przeprowadzenie potrzebnych zabiegów fizjoterapeutycznych, które pozwolą zniwelować zdiagnozowane problemy zdrowotne. Koszt COG i ewentualnej fizjoterapii jest ustalany indywidualnie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY:

1. Celem udzielania świadczeń w ramach DDOM jest poprawa stanu zdrowia niesamodzielnych osób starszych  powyżej 60 r.ż. Kobiety; 65 r.ż. Mężczyźni, mieszkających na terenie Miasta Poznania i Gminy Czerwonak, w szczególności osób  samotnych, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, ze względu na zły stan zdrowia i nieefektywną terapię.

2. DDOM prowadzony jest w oparciu i w zgodzie ze standardem dotyczącym tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej. Standard DDOM został określony w dokumencie pn. Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania wydanym przez Ministerstwo Zdrowia w maju 2017 r.

3. DDOM przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/ 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

4. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej to: poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego – co będzie oceniane w momencie kwalifikacji do objęcia opieką.

5. Ze względu na charakter opieki świadczonej w dziennym domu opieki medycznej, ze wsparcia wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna, głębokie zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

6. Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach dziennego domu opieki medycznej będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

7. DDOM jest ośrodkiem wsparcia dziennego.

8. DDOM jest placówką koedukacyjną, dysponującą 25 miejscami.

9. DDOM zapewnia co najmniej 8-godzinną ofertę usług.

10. Czas trwania pobytu w DDDOM jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

11. Potwierdzeniem obecności Uczestnika w Domu jest adnotacja na liście obecności autoryzowana przez Kierownika Terapeutycznego lub pracownika go zastępującego. Przyjmuje się, że standardowa obecność to 8 godzin dziennie i na liście obecności odnotowywane są sytuacje specyficzne takie jak krótszy/ dłuższy pobyt, nieobecność usprawiedliwiona.

12. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadkach uzasadnionych koniecznością sprawowania opieki nad Uczestnikiem przez dłuży okres istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy DDOM w danym dniu.

13. Dom zapewnia trzy posiłki, w tym jeden ciepły, oraz napoje. DDOM w razie potrzeby zapewnia transport z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania. Wymagana jest zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w DDOM można kontaktować się z Koordynatorką

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMATOR

Usługi Opiekuńcze w Miejscu Zamieszkania (UO) w okresie trwałości realizacji projektu

Usługa opiekuńcza w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania powstała w ramach projektu „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej Miasta Poznania i Gminy Czerwonak dla niesamodzielnych osób starszych" Nr RPWP.07.02.02-30-0031/18, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020


Lokalizacja: w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie Miasta Poznania i Gminy Czerwonak

W okresie od 15.07.2020 r. do 31.03.2023 r. Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone były w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu projektu, w  okresie jego trwałości, świadczenia UO będą oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty marży zysku i ustalona indywidualnie z zainteresowanymi osobami.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

1. Celem udzielania świadczeń UO jest wsparcie funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych  powyżej 60 r.ż. Kobiety; 65 r.ż. Mężczyźni, mieszkających na terenie Miasta Poznania i Gminy Czerwonak oraz osób świadczącym im wsparcie na co dzień (Opiekunów Faktycznych) w wykonywaniu niezbędnych codziennych czynności.

2. UO przeznaczone są dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/65 r.ż., których stan zdrowia i sprawność nie pozwalają na samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego

3. Świadczone usługi opiekuńcze dotyczą dziennej podstawowej opieki opiekuńczo–pielęgnacyjnej i bytowej i będą obejmować czynności ustalone wspólnie z rodziną podopiecznego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

4 Świadczenia UO są udzielane w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższej okolicy w zakresie 2 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Na wniosek podopiecznego możliwe jest świadczenie wsparcia w większym zakresie godzinowym, a w razie konieczności także w weekendy oraz święta.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w DDOM można kontaktować się z Koordynatorką:

KONTAKT

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMATOR
Mieszkanie Wspomagane w okresie trwałości realizacji projektu

MIESZKANIE WSPOMAGANE (MW) powstało w ramach projektu "Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej Miasta Poznania i Gminy Czerwonak dla niesamodzielnych osób starszych Nr RPWP.07.02.02-30-30-0031/18, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja: 62-100 Wągrowiec ul. Jeziorna 16 (teren ORW Wielspin w Wągrowcu)

W okresie od 2020-09-01 do 31.03.2023 MW prowadzone było w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu realizacji projektu w okresie jego trwałości świadczenia MW są oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu MW marży zysku. Wysokość odpłatności jest uzależniona m.in. od deklarowanego przez uczestnika zakresu czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, liczby zabiegów rehabilitacyjnych, spotkań ze specjalistami (m.in. psychologiem i dietetykiem) oraz liczby uczestników korzystających w danym terminie z pobytu w MW.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE   NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

1. Celem udzielania świadczeń w ramach MW jest usamodzielnienie osób w wieku senioralnym, w tym: poprawa lub utrzymanie obecnego stanu psychofizycznego, rozpoczęcie / kontynuowanie procesu rehabilitacji fizycznej, rozpoczęcie / kontynuowanie procesu rehabilitacji społeczno – ekonomicznej, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, samoobsługi, codziennych sprawności, zapobieganie umieszczenia seniorów w placówce całodobowej opieki, umożliwienie dalszego przebywania w środowisku lokalnym i uniknięcie wykluczenia społecznego.

2. Mieszkanie Wspomagane jest  prowadzone w oparciu i w zgodzie ze standardem dotyczącym tworzenia i funkcjonowania Mieszkań Wspomaganych.

3. MW przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/ 65 r.ż których stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. 1. odżywianie i wydalanie, 2. poruszanie się, komunikowanie, zapewnienie bezpieczeństwa, 3. higiena ciała, ubrania 4. zaopatrzenie i prowadzenie gospodarstwa domowego).

4. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów Mieszkania Wspomaganego to:

usamodzielnienie osób w wieku senioralnym, zapobieganie umieszczenia seniorów
w placówce całodobowej opieki, umożliwienie dalszego przebywania w środowisku lokalnym, uniknięcie wykluczenia społecznego.

5. Ze względu na charakter opieki świadczonej w Mieszkaniu Wspomaganym,
ze wsparcia wyłączone są osoby wymagające stałej całodobowej opieki i obecności osób zapewniających opiekę, uzależnione od używek, z ostrymi zaburzeniami psychomotorycznymi, z wysokim poziomem agresji i autoagresji, z wysokim zagrożeniem tendencji samobójczych.

6. MW jest placówką koedukacyjną, dysponującą 4 miejscami.

7. Pobyt niesamodzielnej osoby starszej w MW rozpoczyna się w niedzielę o godz. 16.00
i kończy w następny piątek o godz. 18.30

8. Rodzaj oraz zakres usług świadczonych w Mieszkaniu Wspomaganym jest dostosowany
do indywidualnych potrzeb niesamodzielnych seniorów.

9. Mieszkanie Wspomagane stanowi również formę usługi wytchnieniowej dla Opiekunów Faktycznych niesamodzielnych osób starszych.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia
w MW można kontaktować się z Koordynatorką

KONTAKT

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE

Dofinansowanie z EU: 4 440 958,10 zł

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu
ul. Bednarska 4, 60-571 Poznań

Informacje o projekcie:

DDOM utworzony został w ramach Projektu: „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej Miasta Poznania i Gminy Czerwonak dla niesamodzielnych osób starszych” nr RPWP.07.02.02-30-0031/18; Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 ;Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe realizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” oraz partnera projektu Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-doradcza Sp.j.

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób, które z powodu choroby lub innych przyczyn są niesamodzielne i wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.

W DDOM zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Pod opieką DDOM jednocześnie będzie przebywać maksymalnie 25 pacjentów.

Personel DDOM składa się z:

 • Lekarza geriatry
 • Lekarza rehabilitacji medycznej
 • Pielęgniarek
 • Fizjoterapeutów
 • Psychologa
 • Terapeuty zajęciowego
 • Opiekunów medycznych

W ramach DDOM będzie zagwarantowany transport oraz wyżywienie dla pacjentów.

Uczestnicy DDOM w Poznaniu:

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych, mieszkańców następujących gmin: Miasta Poznań oraz Gminy Czerwonak w szczególności do osób powyżej 60 roku życia, w pierwszej kolejności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w obszarze włączenia społecznego.

Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów:

Ze świadczeń będą mogli również skorzystać Opiekunowie faktyczni pacjentów będących pod opieką w DDOM w zakresie edukacji i wsparcia psychologicznego.

Rekrutacja:

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie następowała poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W momencie otrzymania zgłoszenia zostanie nawiązany kontakt przez Koordynatora ds. Rekrutacji w celu weryfikacji danych i określenia statusu uczestnictwa w Projekcie oraz dla umówienia spotkania z Asystentem osoby starszej.

Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne na naszej stronie (patrz poniżej).

Do DDOM mogą być przyjęci pacjenci:

 • bezpośrednio po przebytej hospitalizacji (skierowanie – lekarzy wypisujący ze szpitala);
 • u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie (weryfikacja: skierowanie Lekarza pierwszego kontaktu);
 • którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego; (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala; skierowanie lekarz pierwszego kontaktu).

Cele projektu:

 • Podniesienie poziomu dostępu do spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, zdrowotnych i opiekuńczych dla 230 osób
 • Rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi;
 • Poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych;
 • Zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych;
 • Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych.

Wszystkie ww. usługi będą świadczone nieodpłatnie dla mieszkańców Miasta Poznań i Gminy Czerwonak

Aby skorzystać ze świadczeń w ramach DDOM należy:

1. Zapoznać się z:

Regulaminem rekrutacji do Dziennego Domu Opieki Medycznej
Regulaminem Organizacyjnym wraz z załącznikami
Zał. 1 Wykaz pomieszczeń
Zał. 2 Wykaz świadczeń rehabilitacyjnych
Zał. 3 Wykaz podstawowych badań

 

2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy
- Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu
Skierowanie do DDOM
Kartę oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel
Skierowanie wraz z kartą oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie i zobowiązanie Rodziny/Opiekuna do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu

3. Dostarczyć zgromadzone dokumenty do biura projektu z siedzibą w Poznaniu 60-571, ul. Bednarska 4 

Szczegółowe informacje i zapisy:

WSWOP „Hospicjum Domowe”
ul. Bednarska 4
60-571 Poznań
tel.: 507 206 484
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia